Тест 1

В “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ” ─ вярно ли е?


1. Представят се резултати, които:

- разясняват Ресурс М;

- тълкуват обществен закон;

- творят перспектива в намерения;

- съживяват полезност и справедливост;

- спасяват хората от многогодишна неволя.


2. Измененията на названия са неутрални, за по-добри изводи.

 

3. “Субсидията” е “от бюджета реална издръжка, за конкретни бенефициенти”.

 

4. “Разпоредителят” елице, което дава или взема сума за временна смяна на нейния разпоредител”.

 

5. “Безпределната субсидия” е “при неползване на Ресурс М, с пазарна делба субсидия за разпоредители”.

 

6. “Различие №1 на проявите на Безпределната субсидия” е “Латентни прояви на Безпределна субсидия” и “Външни прояви на Безпределна субсидия”.

 

7. “Диспропорцията” е “заради Безпределна субсидия, част с несъразмерност, по отношение на други.”

 

8. “Различие №1 на Диспропорциите” е “Диспропорции с цени” и “Диспропорции без цени”.

 

9. “Въздействието” еБезпределната субсидия нарушава равновесие”.

 

10. “Различие №1 на Въздействията” е “Тайни въздействия” и “Явни въздействия”.

 

11. “Трудността” е “мъчнотия за разрешимост на противоречие при диспропорция и/или запазване равновесие”.

 

12. “Кризата” е “етапите на съвкупност трудности”.

 

13. “Кризисното смаление” екризата бушува, ескалира, бързо заличава качества на пари и активи, рязко понижава размери и цени при диспропорции и нива на равновесия”.

 

14. В “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ” е отговорът за осигуряване:

- унищожение на дълъг диктат;

- минимум на Безпределна субсидия;

- за бюджета ─ нови приходи и съкратени разходи.

 

15. “Различие №1 на разпоредителите” е “Базови разпоредители” и “Временни разпоредители”.

 

16. “Условията и срокът” саправа и задължения на Базов и/или Временен разпоредител за дадена/взета сума, за намаление (възстановяване/погасяване) и друго”.

 

17. “Процесът” е “съвкупност от стадии с развой “Базовият дава”, а “Временният разпоредител взема сума” при условия и срок”.

 

18. “Различие №1 на парите” е “Първични пари” и “Непървични пари”.

 

19. “Различие №1 на Базовите разпоредители” е “Първични базови разпределители” и “Инвестиционни базови разпоредители”.

 

20. “Различие №1 на даванията на суми при Процеси” е “Преки давания на суми” и “Непреки давания на суми”.

 

21. “Различие №1 на Инвестиционните базови разпоредители” е “Преки инвестиционни базови разпределители” и “Непреки инвестиционни базови разпределители”.

 

22. “Различие №1 на сумите” е “Първични суми” и “Инвестиционни суми”.

 

23. “Различие №1 на Инвестиционните суми” е “Преки инвестиционни суми” и “Непреки инвестиционни суми”.

 

24. “Различие №1 на Процесите” е “Първични процеси” и “Инвестиционни процеси”.

 

25. “Различие №1 на Инвестиционните процеси” е “Преки инвестиционни процеси” и “Непреки инвестиционни процеси”

 

26. “Различие №1 на Промените на главен дълг” е “Увеличения на главен дълг” и “Намаления на главен дълг”.

 

27. “Различие №1 на Намаленията на главен дълг” е “за Базов разпоредител ─ Възстановявания на главен дълг” и “за Временен разпоредител ─ Погасявания на главен дълг”.

 

28. “Различие №1 на Промените на сборове от главни дългове” е “Увеличения на сборове от главни дългове” и “Намаления на сборове от главни дългове”.

 

29. “Различие №1 на Намаленията на сборове от главни дългове” е “за Базови разпоредители ─ Възстановявания на сборове от главни дългове” и “за Временни разпоредители ─ Погасявания на сборове от главни дългове”.

 

30. “Различие №1 на Времената от процеси” е “Времена с равновесие” и “Времена без равновесие”.

 

31. “Различие №2 на Времената от процеси” е “Неопределени времена от процеси” и “Определени времена от процеси”.

 

32. “Различие №1 на Времената с равновесие” е “Неопределени времена с равновесие” и “Определени времена с равновесие”.


33. “Различие №1 на Времената без равновесие” е “Неопределени времена без равновесие” и “Определени времена без равновесие”.

 

34. “Различие №1 на Съответните бъдещи възстановявания и погасявания на главен дълг” е “Неопределени съответни бъдещи възстановявания и погасявания на главен дълг” и “Определени съответни бъдещи възстановявания и погасявания на главен дълг”.

 

35. “Различие №1 на Определените съответни бъдещи възстановявания и погасявания на главен дълг” е “Запазени определени съответни бъдещи възстановявания и погасявания на главен дълг” и “Нови определени съответни бъдещи възстановявания и погасявания на главен дълг”.

 

36. “Ресурсът М” е “обща същина при Съответни бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг”.

 

37. Ресурсите М са повече от един Ресурс М.

 

38. Със силата на обществен закон, “Съответните бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг” имат обща същина (с име Ресурс М).

 

39. “Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М”.

 

40. “Различие №1 на Ресурсите М” е “Ресурси М от род №1, род №2 и род №3”.

 

41. “Различие №2 на Ресурсите М” е “Нерегистрирани ресурси М” и “Регистрирани ресурси М”.

 

42. “Различие №1 на Нерегистрираните ресурси М” е “Нерегистрирани първични ресурси М”, “Нерегистрирани преки ресурси М” и “Нерегистрирани непреки ресурси М”.

 

43. “Нерегистрираните първични ресурси М”, “Нерегистрираните преки ресурси М” и “Нерегистрираните непреки ресурси М” са “родове Нерегистрирани ресурси М”.

 

44. Определение за “Закономерност за Регистриран ресурс М” ─ При последователна проява на закона за Ресурс М, отговаряща на решение за регистрация на обща същина при Определени съответни бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг ─ със силата на закономерност има Регистриран ресурс М.

 

45. “Повишаване полезност на пари” е “най-важно качество на Регистрирани ресурси М”.

 

46. “Различие №1 на Регистрираните ресурси М” е “Първични ресурси М”, “Преки ресурси М” и “Непреки ресурси М”.

 

47. “Първичните ресурси М”, “Преките ресурси М” и “Непреките ресурси М” сародове Регистрирани ресурси М”.

 

48. “Различие №2 на Регистрираните ресурси М” е “Запазени регистрирани ресурси М” и “Нови регистрирани ресурси М”.

 

49. “Различие №1 на Първични ресурси М” е “Запазени първични ресурси М” и “Нови първични ресурси М”.

 

50. “Различие №1 на Преки ресурси М” е “Запазени преки ресурси М” и “Нови преки ресурси М”.


51. “Различие №1 на Непреки ресурси М” е “Запазени непреки ресурси М” и “Нови непреки ресурси М”.

 

52. Функциите на Регистрирани ресурси М\4 са към разпоредителите, според конкретни причини, последици от Регистрирани ресурси М.

 

53. “Първостепенните функции на Регистрирани ресурси М към разпоредителите” са “Дадени ресурси М” и “Взети ресурси М”.

 

54. “Различие №1 на Дадените ресурси М” е “Запазени дадени ресурси М” и “Нови дадени ресурси М”.

 

55. “Различие №1 на Взетите ресурси М” е “Запазени взети ресурси М” и “Нови взети ресурси М”.

 

56. “Аналитичното функционално влияние на Регистрирани ресурси М към разпоредителите” е критерий за аналитични функции на Регистрирани ресурси М.

Допълнителна информация