Въпроси и отговори

Въпрос №14: Какви са Вашите отговори на тестове №1 и № 2, от сайта?

От: Христо Петков, град Стара Загора.

Отговор: Г-н Петков, за съответните твърдения ─ отговорите ми са “Да”.


Въпрос №13: Кога е рождението на “Ресурс М”?

От: Георги Терзиев, град Стара Загора.

Отговор: Г-н Терзиев, “Ресурсът М” е неделим от “Обществения закон за Ресурс М”. Знанията за него са преди тези за “Законът”.

Рожденият ден на “Ресурсът М” съвпада с публикацията “ЦЕНАТА НА ПАРИТЕ” в брой 14 на вестник “БАНКЕРЪ”, т. е. 12 юли 1993 г.

“Общественият закон за Ресурс М” е заедно с обнародване на труда “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”, т. е. има официално начало ─ 06.12.2010 г.


Въпрос №12: Къде е мястото на “Обществения закон за Ресурс М” в историята на човешкото развитие?

От: Анонимен.

Отговор: “Ресурсите М” съществуват от хилядолетия, но са открити през последните години на XX век. Употребата на “Общественият закон за Ресурс М” има практическо значение при условия на ползвани “Незлатни пари За човечеството, тази потребност е възникнала през 1716 г. До 2010 г., незнанието за “Законът” води до множество финансово-икономически кризи и последващи жестоки щети за хората по света. С употребата на знания за “Модел Ресурси М” се осигурява премахване на развила се Генерална причина за кризи.

Налични са достатъчни основания за определяне откритието на “Обществения закон за Ресурс М” за едно от най-значимите научни достижения в света.


Въпрос №11: Как (най-общо) може да се определи световната икономика през 2010 г.?

От: Анонимен.

Отговор: Незнанието за съществуване на Ресурс М е източник за “пандемия от детска болест на пазара”. В “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ” ─ заболяването е с име “Безпределна субсидия”.

Истината е, че през 2010 г., в държавите по света продължава това дългогодишно боледуване, което е успешно лечимо само чрез прилагане на известния “Модел Ресурси М”.

При неползване на “Модел Ресурси М” ще продължат цикличните прояви на локални и/или световни кризи и нови болезнени щети.

Знанията за “Обществения закон за Ресурс М” са полезна ваксина за предпазване от “Безпределна субсидия”. Представената публикация ... “ЗАКОНЪТ” съдейства за прекратяване на жестоката пазарна болест.


Въпрос №10: Колко време ще се прилага “Моделът Ресурси М”?

От: Анонимен.

Отговор: Употребата зависи от условията, при които живее човекът. Моделът Ресурси М е благотворен при ползване на “Незлатни пари”. Времето с тези пари определя и полезното прилагане на “Моделът Ресурси М”.


Въпрос №9: Какво Ви е мнението за “Данък върху лихви от парични депозити на физически лица” и има ли прилика с “Моделът Ресурси М”?

От: Анонимен.

Отговор: “Моделът Ресурси М” не е данъчен механизъм. Той е пазарен подход за закрила на пари и Ресурси М. Същият може и ще се прилага без да е зависим от това, дали има или няма действащ “Данък върху лихви от парични депозити на физически лица”. (Например, през 2010 г. в Р. Румъния бе въведен “Данък върху лихви от депозити на физически лица”, но това не означава ползване на знания за Ресурси М.)

Данъчното въздействие на държавата към икономически субекти е продукт на недостатъчно развита пазарна икономика. Всеки държавен данък доказва това. Само е въпрос на време и (при условия на достатъчно развита пазарна икономика) няма да има данъци.

Държавите са започнали своя живот чрез прилагане на съвкупност от силови данъци, но (след достатъчно развитие на пазарната икономика) ще настъпи време ─ в същите тези страни да не се ползват данъци.

Всяка достатъчно развита пазарна икономика ще осигурява средствата в приходната част на държавния бюджет по изяснен пазарен път. Практиката доказва, че с развитие на човешката цивилизация ─ все повече държавни пазарни приходи заместват наследени данъци.

“Данъкът върху доходи от лихви от парични депозити на физически лица” се прилага силово от съответни държавни власти и е поради наследено неразвито ниво на пазарна икономика. Този налог, след достатъчно време ще отпадне и ще бъде спомен от миналото.

При условията за края на 2010 г., успешното прилагане на “Модел Ресурси М” не е зависимо от наличност или отсъствие на “Данък върху лихви от парични депозити на физически лица”.


Въпрос №8: През 2008–10 г. сме свидетели как много държави правят намаление на Основен лихвен процент (ОЛП). Полезно ли е ползване на занижен ОЛП?

От: Анонимен.

Отговор: Правилното е прилагане на съобразен с пазарните условия ОЛП.

В ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ” е разкрито, че умишлената непазарна промяна на пазарното ниво на ОЛП е с роля на катализатор за по-ранна или за по-късна във времето криза.

По-ниският ОЛП не премахва кризата, а само я забавя във времето. Продължителен опит за такова поведение има в Япония от 90-те години на миналия век и същото забавя кризата, но увеличава потенциалните щети за японската икономика. Шанс за японската държава е възможността за ползване на знанията за “Общественият закон за Ресурс М” и да се предпазят от предстояща финансово-икономическа катастрофа.

Във всяка държава, непълноценното поведение с по-малък ОЛП е с ограничен потенциал за предпазване от криза и в най-скоро време следва да се прекрати, защото увеличава бъдещи финансови щети. Същевременно следва да има прилагане на полезния “Модел Ресурси М”.


Въпрос №7: Защо някои специалисти трудно приемат откритието “Обществен закон за Ресурс М”?

От: Анонимен.

Отговор: До 2010 г. ─ преди да започнат и по време на работа, всички специалисти по света са обучавани на начинът на държавно управление от времето с ползвани златни пари. В обществото е създадена настройка, че тази наследеност (от времето със златни пари) е вечна даденост.

За мнозина ─ неточният учебен процес и досегашните непълни знания са причина за изненада от познания за “Модел Ресурси М”.

Практиката доказва ─ най-често откритие в обществена наука преминава през три етапа:

- Първият е, когато специалистите с права за компетентност са с мнение “Не може да бъде” и новото (без да се направи опит да се разбере) се отрича.

- На вторият ─ оценките се променят към “Представяните резултати може да са верни”.

- При третият ─ становището е “Това всички го знаят”.

През м. декември 2010 г. остава малко време до последния етап. При него много хора ще констатират, че “Ресурсите М” са нещо разбираемо, просто и ясно, до което те в своите мисли се докосвали. Приложението на знанията за “Ресурсите М” ще докаже и благотворната им полезност във всички държави по света.

Обстоятелството, че от 1716 г. до 2010 г. ─ т. е. 294 г. хората са работили при условия на неразкрита катастрофална държавна управленческа грешка доказва, че “Ресурсът М” има и особена черта на сложно откритие и е нормално някои да го приемат трудно.


Въпрос №6: Как очаквате да започне прилагане на “Модел Ресурси М”?

От: Анонимен.

Отговор: Прилагането на “Модел Ресурси М” ще е многообразно. В отделните държави ще става по различен път. Например: в Р. България първи успех може да се постигне до няколко месеца, след началото. За Р. Гърция ─ за желано излизане от жестоката криза ─ е нужно усилено предимствено развитие на “Преките ресурси М”. При Европейския съюз, Р. Румъния, Руската федерация, Китайска народна република и други е необходим (съобразен с конкретните условия) комплексен подход.

Истината е, че през 2010 г. продължава световното боледуването от детската болест на пазара “Безпределна субсидия”. Същата, при условия с достатъчно уголемени диспропорции отваря “черна дупка в икономиката”, която унищожава обществени ценности. Държавите, за да отложат във времето финансово-икономическа криза прилагат ползване на минимален Основен лихвен процент, но това само забавя кризата за по-късно време. Представеното вековно заболяване може да се отстрани единствено чрез ”Модел Ресурси М”. Реална ваксина за имунизация срещу “Безпределната субсидия” са знанията за Ресурси М.

Пренебрежението на Ресурс М осигурява провал за съответно държавно ръководство. То е жертва на свое поведение.

За разбиране възможностите за спасение е полезно да се усъвършенства сегашната непълноценна структура на съответен държавен бюджет във вид представен в композицонен план №61 в “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ” и да се представят през обществото (досега неизвестни) държавни субсидии за разпоредители на суми.

Правителството е водещо за решение, чрез кой държавен орган да се осъществи оперативно управление за прилагане на “Модел Ресурси М”.


Въпрос №5: Каква ще е ползата от “Моделът Ресурси М” в Република Румъния?

От: Анонимен.

Отговор: При прилагане на “Моделът Ресурси М” в Р. Румъния ─ ползите ще са същи, както при всяка друга страна, например Р. България, Р. Гърция, Япония, Руската федерация, Китайска народна република, другите държави от Европейския съюз и т. н..

Първичната новост е свързана с нови приходи за Правителство на Р. Румъния и намаление на бюджетни разходи. Основното е премахване на “Генералната причина” за финансово-икономическа криза.

В “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”, чрез композиционни планове №61, №62 и №63 са представени примери за възможни подобрения в държавен бюджет.


Въпрос №4: Какво е значението на “Обществения закон за Ресурс М”?

От: Анонимен.

Отговор: За първи път в света, във Франция през 1716 г. е допусната катастрофална държавна управленческа грешка. Нейната същност е, че при замяната на златните с незлатни банкноти и монети е продължен старият (от времето на златните пари) начин на държавно управление, който при новите условия с незлатни пари е непригоден и подсигурява кризи. Тази непълноценност е съхранена и продължава до първите десет година на XXІ век.

Знанията за “Общественият закон за Ресурс М” позволяват по-разширено разбиране на досегашната гибелна ръководна слабост при конкретни власти и успешно прилагане на полезна добавка “Модел Ресурси М”, което усъвършенства съответното държавно управление.


Въпрос №3: Изненада ли Ви световната криза през 2008 г.?

От: Христина Тодорова, град Стара Загора.

Отговор: Г-жо Тодорова, финансово-икономическите кризи, в т. ч. и тази през 2008 г. не ме изненада. В “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ” са описани “Генерална причина” и “Алгоритъм на криза” в резултат на наличие на “Безпределна субсидия”. Според възможностите си, предупреждавах съответни власти за очаквани трудности.

Истината е ─ незнанието и/или неползването на знания за Ресурси М създава “Безпределната субсидия”, която води съответната държава към жестока финансово-икономическа криза, в т. ч. в Р. Гърция и Р. Румъния.


Въпрос №2: Коя ще е следваща част от произведението “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”?

От: Николай Колев, град Стара Загора.

Отговор: Г-н Колев, втората книга е “Моделът Ресурси М”.


Въпрос №1: Може ли да получа предишни Ваши книги?

От: Мартин Марков, град Стара Загора.

Отговор: Г-н Марков, няма наличност от тези произведения. Тяхното съдържание е достъпно чрез библиотеки.

“ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ” осигурява полезни знания за “Обществен закон за Ресурс М”.

Допълнителна информация