Публикации

1. Във вестник "Наблюдател", гр. Стара Загора, бр. 269 от 23.11.2010 г.

 

Иван Митев е икономист-изследовател от Стара Загора. Предлагаме на читателите на "Набюдател" негова преценка за главната причина за финансово-икономическите кризи.


КАТАСТРОФАЛНА ГРЕШКА

През 1716 г. ─ в световното обществено развитие, във Франция при замяна на пари е направена грешка за недовършено преобразуване. Нейната същност е необосновано запазване на начина на държавно управление от времето със златни и при новата обстановка с незлатни пари. Почти три века хората не са установили тази непригодност. В промяната с незлатни пари, Правителствата страдат от собствените си действия на съхранени унищожителни условия, поради удължено старо поведение от минало със златни пари. С този дефект, властите са с намалени бюджетни постъпления, увеличени плащания и не могат да прекратят регресивни икономически прояви. Жестоките щети при кризи са причинени от незавършен градеж в най-висша управа.

Описаната слабост се допускаше преди, продължава и сега в Република България. Има достатъчно факти за практика, която е несъвместима с устойчиво стопанство. Всеки е с потенциал да прецени разбуленото недоразумение. В 2010 г., хората са с актуална потребност от следващ етап на животворната промяна. Полезната новост с прилагане на знания за открити “Ресурси М” ще доведе до желан обществен прогрес. Държавното усъвършенстване понижава ненужна субсидия за Разпоредители на суми и осигурява за Министерство на финансите полагащи се приходи и смалени разходи.

В началото на есента на 2010 г. управляващите прикрито са съгласни с гибелната наследеност и се мъчат от последици. Налично е противоречие и Правителството (колкото и да се старае) няма възможност да завоюва трайно подобрение, защото не премахва вредна и водеща към стопански регрес непълноценност.

Чрез ползване на специализирани умения, представената неправилност в ръководство е разкрита. Същата може да се ликвидира и да се подсигури устойчивост. Обстоятелството, че неточността съществува в други страни не изкоренява съответна отговорност. Заради опазване на досегашната катастрофална грешка (немощен начин на държавно управление, от времето със златни пари) ще живеем с разширяващи се диспропорции, кризи и болезнени щети.

ИВАН МИТЕВ

 

2. Предстояща публикация “Интервю с Иван Митев”


- Г-н Митев, Какви са очакванията за интерес към труда Ви “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”?

- Разбираемо е ─ свидетели сме на изненада от публикацията, тъй като до 2010 г. много хора са живели с увереност, че начинът на държавно управление от времето със златни пари е вечна даденост. Откритието на “Законът за Ресурс М” създава желани възможности за пълноценно усъвършенстване. Книгата е с малък тираж и ще е библиографска рядкост. В нея са представени полезни научни резултати. Тя е ценна за всеки, който желае да разбере процесите в живота.

 

- Как създадохте “Ресурси М”?

- “Ресурсите М” не са произведени в лаборатория. Същите са реалност в битието, съществуват от хилядолетия и през 2010 г. е открит общественият закон, който ги създава.

Те, без да се влияят от волята и желанията на хората ─ възникват при известни условия и с прекратяване на тези обстоятелства, завършват своя живот.

Същите са били, налични са и ще бъдат относително независими от човека.

Предимството от 2010 г. е, че знанията за тях могат полезно да се ползват при всяко държавно управление и да се прекратят жестоки кризи и щети.


- Коя е най-важната задача на българското Правителство?

- Налични са много задачи и е трудно определяне на “най-важна”. Истината е, че подобно на предишните ─ Правителството наследи непълноценен начин на държавно управление с ненужно завишени държавни разходи и снижени приходи. Съществува и специфична субсидия, която е Генералната причина за финансово-икономическа криза.

До откриване на знанията за “Законът за Ресурс М”, властите нямаха добра алтернатива. При наличност на знания за “Ресурси М”, Правителството има две възможности ─ (1) да запази старото непълноценно държавно управление от времето на златните пари и да се примири със свой провал или (2) да приложи успешно управленческо развитие чрез “Модел Ресурси М”, което да съответства на условията на ползвани незлатни пари.

Сега е най-полезно правителствен екип да се запознае и прецени публикуваното в “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”. След като се убедят в полезността на знанията за “Ресурси М” да се предприемат стъпки за тяхно ползване към усъвършенстване на управленческата платформа. В публикуваното произведение са представени предимствата.

 

- Политическите партии приемат ли Вашите идеи за “Ресурс М”?

- Аз не представям идеи, а знания за “Ресурс М”. За пълноценно държавно управление е необходимо тяхво ползване. Политическите партии се стремят към усъвършенстване на обществото. До 2010 г. този процес не е съобразен с ползваните незлатни пари. Само време е необходимо и желаещите управленчески успех партии ще прилагат знанията за “Ресурси М”. Разликата е, че “десните” ще са за ограничено, а “левите” ще се стремят към по-широко приложение на “Ресурси М”.

 

- Г-н Митев, защо “Законът за Ресурс М” е открит едва през 2010 г.?

- За научна новост са необходими съответни базисни знания. Ние живеем в условия на млада човешка цивилизация, която е с частично развити пазарни отношения. Необходимо е достатъчно обществено развитие, за да има по-пълни знания за действителността.

С допусната катастрофалната грешка за догматично продължаване ползването на начина на държавно управление от времето на златните пари - през 1716 г. в световното обществено развитие, във Франция е започнало осъществяването на полезната замяна на златните с незлатни банкноти и монети. Тази промяна е специфичен процес на икономическо строителство. За неговото разбиране са необходими специални знания и достатъчен житейски опит.

Практиката доказа, че именно с умения по “Икономика на строителството” през 2010 г. е открит “Законът за Ресурс М” и е разбрана същността на допусната три вековна световна слабост при държавното управление.

 

- Как прилагането на “Моделът Ресурси М” влияе на банковата система?

- Без “Моделът Ресурси М” банките работят в условия на неразвито държавно управление, което пречи за тяхното по-ефективно функциониране. Това е кардинална предпоставка за фалиране на много банки по света.

Прилагането на “Моделът Ресурси М”, който е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М” ще подпомага банковата система. Премахването на досегашната катастрофална държавна грешка стимулира банкирането и създава нови възможности за растеж. Също, държавата е с много по-голям потенциал за закрила на незлатните пари и предпазване от фалити на банки.

“Моделът Ресурси М” ще стимулира разрастване и укрепване на фондовия пазар.

 

- Може ли да се представи полезност при приложение на “Моделът Ресурси М”?

- Разбираемо е, че животът утвърждава полезността на всяка новост. Практиката доказа ─ без “Моделът Ресурси М” се развиват регресивни икономически прояви, които унищожават обществени ценности. Най-сигурният начин за провал на всяко правителство е да работи при условия без ползване на “Ресурси М”.

“Моделът Ресурси М” е идентичен с дейност на всяка успяваща фирма при условия на пазарна икономика. Да се представя неговата ефективност означава сравнение на нов животворен подход с досегашен катастрофален непазарен начин на работа.

Полезно е (чрез допускане на противното) да се анализира хипотетична възможност: При условия на прилаган “Модел Ресурси М”, същият да се прекрати. Такава ситуация разкрива, че съответното правителство ще намали свои приходи и ще увеличи бюджетни разходи. Ще нарастне “Безпределната субсидия”, ще се развият съответни диспропорции и е необходимо само време до следващ етап на болезнена финансово-икономическа криза и конкретни щети, т.е. ще стане това, което се развиваше в живота до 2010 година.

 

- “Моделът Ресурси М” променя ли същността на държавното управление?

- “Моделът Ресурси М” е полезна добавка, която води към обществено усъвършенстване. Той е пазарен подход за премахване на “Генералната причина” за криза, без да променя същността на управлението на съответна страна.

В бъдеще, Регистрираните ресурси М ще заемат позиция на капитален елемент в стопанство.

 

 

Допълнителна информация