Тест 2

Вярно ли е?

1. В живота, хората ползват пари.


2. При общественото развитие ─ незлатните банкноти и монети замениха златни. Употребата на новите е с продължила в XXІ столетие катастрофална ръководна грешка за недовършено преобразуване. Погрешката осигурява непълноценно държавно управление, диспропорции и кризи.

Старият начин на държавно управление от времето със златни пари е неправилност, при условия на променена обстановка с незлатни пари.

При запазеният начин на работа, т. е. при тези унищожителни условия, Правителствата страдат от собствено поведение и не могат да постигнат желани цели.


3. В обстановка на незлатни пари, за сполучливо държавното управление е необходимо усъвършенстване, спрямо дейността при златни пари.

 

4. “Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М”.

Същият е с потенциал да помага за пълноценно развитие на човека.

 

5. Възможно е изучаване, обмисляне и приложение на знания от “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”.

 

6. През 2008 г., светът навлезе в криза. В срок до 5 месеца, бизнесът загуби богатства за десетки трилиони евро.

 

7. Незавършеният градеж във висши управи причинява жестоки щети.

С този дефект ─ държавните власти са:

- с намалени приходи;

- с увеличени разходи;

- като в автомобил без спирачка.

 

8. Потребни са специални знания за икономическа преценка строителство на държавна управленческа система.

 

9. Със знания по “Икономика на строителството” е открита досегашна неизвестност “Обществен закон за Ресурс М” и е създаден “Модел Ресурси М”.

 

10. “Безпределната субсидия” ражда и усилва финансови и прочие диспропорции, възпрепятства уравновесявания. Тя се променя от колебания на Основен лихвен процент.

 

11. Опитът разкрива: от Латентна ─ идва Външна; след Външна ─ следва Латентна проява на “Безпределна субсидия” и така нататък. Те са с неопределено бъдеще.

 

12. Обемът на Диспропорцията от “Безпределна субсидия” регулира нейна цена, при уголемяване ─ нараства, при умаляване ─ понижава.

 

13. Парите са с лимит. Възникват противоречия между безгранични цени на диспропорции и ограничени средства.

 

14. Въздействието на “Безпределната субсидия” е в обсега на присъстваща Латентна или Външна нейна проява.

 

15. Заделянето на суми за цени при диспропорции ─ довежда дефицит и смущава равновесия. Прекъсването на уравновесяване поразява следващи и т. н. до мултипликационен ефект в държава и чужбина.

 

16. Разлика, в Латентна ─ няма, при Външна проява на “Безпределна субсидия” ─ има криза.

 

17. Близост за Латентна и Външна проява на “Безпределна субсидия” са диспропорции.

 

18. Незнанието за Ресурс М е източник за “пандемия от детска болест на пазара”. При диагностика ─ правилното е “Безпределна субсидия”.

 

19. Отлика, в Слаба ─ отсъства, при Силна външна проява на “Безпределна субсидия” ─ протича Кризисно смаление.

 

20. Кризата е прилика за Външните прояви на “Безпределна субсидия”.

 

21. През 2010 г., “Безпределната субсидия” е с позиция на Генерална причина за криза.

 

22. С признак за катализатор е, спрямо база:

- увеличен Основен лихвен процент ─ за скоро;

- снижен Основен лихвен процент ─ за повече време до криза.

 

23. Влиянието ─ с по-нисък Основен лихвен процент ─ носи прибавени бъдещи щети.

 

24. Латентната е загадъчно, а Външната проява на “Безпределна субсидия” е омразно препятствие при управление.

 

25. При погубващ минус “незачитане на Ресурс М”:

- е неизбежна криза;

- ръководителите полагат усилия за изкореняване на несъответствия, но са с напразна дейност;

- липсва точен отклик на задача за вноски, насочвани към цени при диспропорции и запазване на равновесия.

 

26. В 2010 г. е:

- наследена катастрофална ръководна грешка за недовършено преобразуване;

- известна генералната причина за криза;

- необходимо:

► унищожение на дълъг диктат;

► минимум на “Безпределна субсидия”;

► за бюджета ─ нови приходи и съкратени разходи.

 

27. Познанията за Ресурс М водят:

- победна битка с остаряло;

- шанс за борба със заплахи;

- сполука в закрила на качества;

- успех при изненадващи проблеми.

 

28. Постигат се два типа участия на пари в Процеси – Първично и Инвестиционно.

 

29. Съвместно с Централните банки, и други лица са дееспособни с роля на Базови разпоредители.

 

30. Инвестиционният базов разпоредител е масово явление, тъй като усъвършенства човека.

 

31. Правата и задълженията на Базовия и Временния разпоредител са в равновесие или (при смущения) постоянно се стремят за такова.

 

32. Ресурсът М не е:

- подобие на топка, която се хваща;

- Бъдещо погасяване на главен дълг;

- Бъдещо възстановяване на главен дълг;

- Съответни бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг, но е толкова адекватен с тях, колкото те са заедно.

 

33. Ресурсът М е:

- сходен на стойност;

- структурен елемент на живота;

- кардинална последица от обусловеност.

 

34. Законът за Ресурс М е:

- валиден;

- свободен;

- съществувал;

- вижда се в 2010 г.;

- ще бъде с всеки Процес.

 

35. Аналогичен на невидим зародиш, потенциалът за Ресурси М е при пари.

 

36. Ресурсите М са:

- незаменими;

- хилядолетия са скрити;

- днес са полезно познати;

- изпълняват значима роля;

- водят желано съвършенство.

 

37. Властите са с компетентност за ползване на Ресурси М.

 

38. Знанията за Ресурс М са ваксина против “Безпределна субсидия”.

 

39. Общественият закон за Ресурс М е теоретична, а Ресурсът М ─ практична изява на неразделност.

 

40. Знанията за Ресурс М са достатъчни за създаване и реализиране на подобрение в държавно управление за:

- подпомагане на свойства;

- съпровождащи обществени блага;

- предпазване от управленческа катастрофа.

 

41. Неползването на Ресурс М е слабост в “Системи с основен елемент пари”.

До 2010 г., е неоспоримо:

- Генералната причина за криза е при всички.

- Липсва ясен източник за преводи, насочвани към защита на пари.

- Няма перспективно уголемяване на БВП и нужни фискални резерви.

- Принудителни заеми. Дългът на всяка страна е по-малък от нейни щети, поради незнания за Ресурс М.

- С незнайна занапред цикличност:

► неефективен надзор;

► съсипателна инфлация;

► затруднения за банкиране;

► унищожаване на богатства;

► нестабилни ОЛП и валутен курс;

► обезценки на усилия, активи, кредитоспособност и услуги.

- Изостанал бюджет.

- Ръст на безработни.

- Подкрепа за неспазване на право.

- С необявена издръжка за разпоредители.

- Пречки за регулиране на търговски дефицити.

- Обезличаване на просто възпроизводство, интензификация и конкуренция.

- Министрите са като в ударен самолет и безсилни пред вътрешни и чужди диспропорции.

- Завишени проблеми при:

► инвестиции;

► належаща прехрана;

► отстраняване на бедност;

► помощи за климатични усложнения, бедствия, опасности;

► задоволяване на потребности за здраве, образование, социално развитие, военна отбрана, наука, ред, инфраструктура, транспорт, опазване на природа и мир;

► придружаващи вреди за цивилизацията и прочие.

 

42. Пренебрежението на Ресурс М осигурява провал за ръководство. То е жертва на свое поведение.

 

43. Времената с равновесие са с безграничен брой, което е обстановка за неограниченост на Ресурси М.

 

44. При множеството правни похвати или без съобразяване с норми ─ винаги при известни условия има Ресурс М.

 

45. Законът за Ресурс М:

- присъства при Процесите;

- е независим от маниери;

- е жизнено необходим за всеки;

- е самостоятелен и вън от съзнание;

- е вечен ─ от минало, сега и в бъдеще;

- не е подчинен на собственост;

- не се влияе от видове права и задължения;

- ще служи на живота;

- ще завоюва позиция на авангард за успех;

- ще се преподава ─ абитуриенти и абсолвенти ще знаят за него;

- ще е с:

► отлична репутация;

► признат авторитет.


46. Моделът Ресурси М:

- не е данъчен механизъм;

- е отрицание на неразвитост;

- затрива продължителна грешка;

- е средства и техники, свързани с ясна политика;

- е научно преобразование, от умения по икономическо строителство;

- за Правителство ─ повишава недвусмислени постъпления и снижава грижи.

 

47. Държавите през 2010 г.:

- понеже пренебрегват Ресурс М, употребяват разрастнати налози;

- са с парадокс:

► игнорират разпоредители;

► въвеждат се допълнителни тежести.

 

48. Стартът на Моделът Ресурси М е началото на края за гибелна догма.

 

49. При употреба, Моделът Ресурси М подсигурява:

- Сили.

- Нови работни места.

- За спазване на право.

- Обезсилване на инфлация.

- По-малки разходи за ДЦК.

- Стабилни ОЛП и валутен курс.

- Регулиране на търговски дефицити.

- Ликвидиране затруднения за банки.

- Съхранение на богатство. Ефективен надзор.

- Премахване на генералната причина за криза.

- Просто възпроизводство, интензификация и конкуренция.

- Улеснения за защита на активи, кредитоспособност и услуги.

- Източник на вноски за закрила на пари. Без принудителни заеми.

- Предпоставки за устойчив темп на БВП и нужни фискални резерви.

- Благотворна последица в света за над 10 милиарда евро на денонощие.

- Заличаване на предишни проблеми при:

► инвестиции;

► належаща прехрана;

► отстраняване на бедност;

► помощи за климатични усложнения, бедствия, опасности;

► задоволяване на потребности за здраве, образование, социално развитие, военна отбрана, наука, ред, инфраструктура, транспорт, опазване на природа и мир;

► придружаващи вреди за цивилизацията и прочие.

 

50. Към Време с равновесие ─ Ресурсите М са сбор на тези от родове №1, №2 и №3.

 

51. Нерегистрираните ресурси М са неизчислими.

 

52. Сведенията в регистър за Ресурс М са възможни. Те са резултат от определена постоянна връзка, при която Ресурсът М се трансформира в Регистриран такъв.

 

53. Закономерността за Регистрирани ресурси М ще е в XXІ век и в бъдеще.

 

54. Регистрираните ресурси М са:

- развой на Ресурси М;

- изчислими, броят се указва от регистрирациите;

- с абсолютни и относителни промени, подобни на тези при Ресурси М.

 

55. Уголемяването на най-важното качество на Регистрирани ресурси М “Повишаване полезността на парите” осигурява:

- разширен пазар;

- съпътстващи облаги;

- разцвет на цивилизацията;

- издръжливост срещу местни и чужди кризи.

 

56. Правителството е с право да реши за алтернатива при закрила на пари и/или Ресурси М.

То може:

- (1) без ползване на Ресурси М, да работи при катастрофална наследеност и да е непълноценно

или

- (2) да употребява благодатен Модел Ресурси М.

 

57. До 2010 г., управляващите слабо помагат за обществено усъвършенстване, тъй като “Безпределната субсидия” причинява диспропорции и въздействия, с по-големи от нея злини, включително за държава, депозанти на пари, търговски банки и техни клиенти.

 

58. При предпоставки ─ по воля на власти ─ се създават Регистрирани ресурси М.

Те са:

- актуални;

- факти от закона;

- с изключителна роля;

- констатация на наличност;

- от неизвестни в битието ─ с позиция на капитален елемент на стопанство.

 

59. Отричането на Регистрирани ресурси М е недоразумение.

 

60. Дните с презрителност към Ресурси М са загубени навеки и носят вреди.

 

61. Регистрираните ресурси М са сбор от Първичните, Преките и Непреките ресурси М.

 

62. Регистрираните ресурси М са сбор от Запазените и Новите ресурси М.

 

63. Дадените ресурси М са сбор от Запазените и Новите дадени ресурси М.

 

64. Взетите ресурси М са сбор от Запазените и Новите взети ресурси М.

 

65. Прилики при Регистрирани ресурси М и пари:

- Регистрираните ресурси М и парите са реалност.

- Закрилата и разрастването на техни потребителни свойства стимулира пазара.

- Отговорността за най-важните им качества:

► не е на разпоредители или притежатели на суми;

► неотменимо се носи от компетентни управници.

 

66. Върховната разлика между Регистрирани ресурси М и пари е, че Регистрираните ресурси М са закономерен развой, но – в периода едва дял от всички суми са с временна смяна на разпоредител. Коренът е – те са различни. Самостоятелността им е обективна. Регистрираният ресурс М е наличен при изяснени условия, а парите:

- предхождат начало;

- са в действителност;

- съществуват подир завършване на Процес.

 

67. Налична е неразделност ─ постъпките на властите за отстояване и подобряване на:

- пари, са и за Регистрирани ресурси М;

- вторите, обезпечава първите.

 

68. Вековен опит насочва ─ за желан успех е ценна всяка полезност.

 

69. Сполука при незлатни пари се постига чрез развитие и предпазване на Регистрирани ресурси М.

 

70. “Безпределната субсидия” е:

- Генерална причина за криза;

- напрежение за социална и политическа дестабилизация.

 

71. Резултатите от изследванията за “Обществен закон за Ресурс М”:

- унищожават грешка;

- са впечатляващо внедрими;

- изграждат пазарен похват за закрила;

- заменят ретрограден прийом на управа.

 

72. Хората са с облаги от въвеждане на откритие “Обществен закон за Ресурс М”.

 

73. При неползване на Ресурси М ─ изпитания за съответната държава и затъване пред съвкупност трудности.

 

74. Други силни страни на Регистрираните ресурси М:

- Те помагат.

- Публичен контрол.

- Съпътстващи ползи.

- Пълноценна инвестиция.

- Положителни последици.

- Слабостите се превъзмогват.

- Подкрепа за високо качество.

- Стъпаловидност и синхронност.

- Достъпност на закономерността.

- Бъдещето е при Модел Ресурси М.

- Добавка към съдържание на бюджет.

- Партиите засилват свои способности.

- Получаване на допълнителни средства.

- Понижение на данъци, до преустановяване.

- Определена и намалена “Безпределна субсидия”.

- Съответстващо на пазарни принципи разпределение.

- С професионални умения кадри, които разбират новости.

- Партньорства с “Асоциации” и “Сдружения на разпоредители”.

- Справедливи икономически, социален и други видове напредък.

- Регистрираният ресурс М завладява позиция на капитален елемент на стопанство.

- Основаване на специализиран орган. Същият ще се преобрази в Министерство.

 

75. Благоприятни възможности при ползване на Регистрирани ресурси М:

- Компетентност.

- Предвидима реализация.

- Угрозите са преодолими.

- Затриване на диспропорции.

- Разкритие на закона за Ресурс М.

- Жизнена необходимост за спиране на “Безпределна субсидия”.

- При приложение на Ресурси М ─ човечеството е с пълноценно усъвършенстване.

- Разбулена ─ разнасяща безпричинно съмнение утопия “Вечност без употреба на Ресурси М”.

- Осъществима е проверка за истинността на теорията и установяване достоверност (верификация).

- Сведения за генералната причина за икономически (като форми на производствени и търговски) кризи.

- Улеснения за:

► международни банкиране и индустрия за финансови услуги;

► защита на интернационални активи.

Допълнителна информация